OPEN CALL Laborator #1 „Noile tehnologii și publicul tânăr”

OPEN CALL Laborator #1 „Noile tehnologii și publicul tânăr”, Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu / EXPLORING PLUREALITIES

Deadline: 10 mai 2022

Invitație deschisă pentru a participa în cadrul laboratorului “Noile tehnologii și publicul tânăr” coordonat de Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu. Laboratorul face parte din proiectul “EXPLORING PLUREALITIES”, derulat de Asociația 4Culture și finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, în cadrul programului RO-Cultura.

Apelul se adresează artiștilor din zona performance-ului, artei digitale și noilor media, ce prezintă un interes special pentru tehnologiile interactive și de captare 3D.

Perioada de desfășurare a laboratorului: 4 iunie – 4 iulie 2022, la WASP Working Art Space and Production (online și offline), cu prezentări publice în 5, 6, 7 iulie 2022.

Propunerile vor fi redactate în română și engleză și se trimit pe adresa: coordination@4culture.ro. Acestea vor include:

  • CV / biografie

  • portofoliu (dacă este cazul)

  • scurtă scrisoare de intenție (maxim 1 pagină)

Participarea în cadrul laboratorului este remunerată și se va finaliza cu realizarea unei noi creații.

Detalii despre laborator:

Laboratorul urmărește aspecte ale mediului natural și ale naturii umane în interconectarea lor prin intermediul medierii tehnologice. Echipa de mentori Augmented Space Agency, formată din Ciprian Făcăeru (cercetător AR) și Andrei Raicu (sound design), va realiza împreună cu cei 4 participanți selectați la nivel național, o instalație artistică audio-vizuală interactivă care pornește de la documentarea vegetației spontane regăsite în ruinele arhitecturale ale orașului, și se dezvoltă prin intermediul tehnologiei de scanare 3D și a biofeedback-ului. Versiunea digitală a creației va fi integrată în cadrul platformei online EXPLORING PLUREALITIES.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Augmented Space Agency sunt exploratorii noilor teritorii aflate la convergența dintre real și virtual, misiunea lor este de a descoperi noi soluții tehnologice inovativ-creative ce pot genera noi conexiuni sustenabile între spațiul fizic și spațiul digital.

Activitatea lor gravitează în jurul tehnologiilor new media, experiențelor imersive, interactive și digital augmentate regăsite în continuumul real-virtual și este susținută de un echipaj specializat în dezvoltarea de aplicații software, design de experiențe și producția de conținut digital XR.

Ciprian Făcăeru este arhitect în realitatea virtuală și mixtă, designer de experiențe digital augmentate și interactive, cercetător new media și futurist. Este co-fondator și designer în cadrul Augmented Space Agency și asistent de cercetare în cadrul departamentului de cercetare al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”. Cu o vastă experiență în tehnologii media emergente aplicate în artele performative și vizuale, cercetare academică, aplicații creative și industriale, el își imaginează un viitor captivant în care cercetarea exploratorie și designul artistic devin un vehicul pentru colaborare interdisciplinară și inovație.

Andrei Raicu a studiat Regie Teatru la Universitatea Națională de Teatru și Film din București. A debutat în 2015 ca regizor de teatru cu un performance bazat pe scrierile lui Goran Stefanovski, Hotel Europa, la Teatrul Național din București. În ultimii ani, a compus coloana sonoră a peste 30 de performance-uri în teatre din România. De asemenea, este interesat de cercetarea și dezvoltarea unor noi tehnologii interactive pentru media și artele spectacolului, lucrând cu platforme new media (AR, VR). Este sound designer și compozitor al grupului independent de performance Queerdos, din Berlin. Împreună au dezvoltat workshop-uri în diferite orașe din Europa. În 2021, și-a lansat primul album – Dream Dawn, la casa de discuri Cinemaude.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Despre EXPLORING PLUREALITIES:

Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid.

www.exploringplurealities.com

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, în cadrul programului RO-Cultura.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.

 

Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

 

RO-Cultura este implementată în România de către Ministerul Culturii prin intermediul Unității de Management al Proiectului. Programul vizează consolidarea dezvoltării sociale și economice prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul total se ridică la 34 de milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

OPEN CALL Laboratory #1 „New technologies and young audiences”, Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu / EXPLORING PLUREALITIES

Deadline: May 10, 2022

Open invitation to participate in the laboratory „New technologies and young audiences” coordinated by Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu within the project „EXPLORING PLUREALITIES”, implemented by 4Culture Association and financed with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.

The call is addressed to artists in the field of performance, new media and digital art, who are especially interested in interactive and 3D capture technologies.

Laboratory period: June 4 – July 4, 2022, at WASP Working Art Space and Production (online and offline), with public presentations on July 5, 6, 7, 2022.

Proposals will be written in Romanian and English and sent to: coordination@4culture.ro. These will include:

  • CV / biography

  • portfolio (if applicable)

  • short letter of intent (maximum 1 page)

Participation in the laboratory is remunerated and will end with the creation of a new work.

Project details:

The laboratory monitors aspects of the natural environment and human nature in their interconnection through technological mediation. The team of mentors Augmented Space Agency, formed by Ciprian Făcăeru (AR researcher) and Andrei Raicu (sound design), will realise together with 4 selected participants at national level, an interactive audio-visual artistic installation that starts by documenting the spontaneous vegetation found in the architectural ruins of the city, and further develops through 3D scanning technology and biofeedback. The digital version of the creation will be integrated into the online platform EXPLORING PLUREALITIES.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Augmented Space Agency are the explorers of the new territories at the convergence between real and virtual, their mission is to discover new innovative technological-creative solutions that can generate new sustainable connections between physical space and digital space.

Their work revolves around new media technologies, immersive, interactive and digitally augmented experiences found in the real-virtual continuum and is supported by a crew specializing in software application development, experience design and XR digital content production.

Ciprian Făcăeru is an architect of virtual and mixed realities, designer of digitally augmented and interactive experiences, new media researcher and futurist. He is co-founder and lead designer at Augmented Space Agency and XR research assistant at National University of Theatre and Film „I.L. Caragiale” in Bucharest. With a vast experience in emergent media technologies applied in performative and visual arts, academic research, creative and industrial application he envisions a future where exploratory art-driven research and design becomes a vehicle for interdisciplinary collaboration and innovation.

Andrei Raicu studied Theatre Directing at The National University of Theatre and Film in Bucharest. He started his career as theatre director in 2015 with a performance based on Goran Stefanovski’s writings „Hotel Europe”, at The National Theater of Bucharest. In the past years he composed the soundtrack for over 30 performances in theatres from Romania. Also, he is interested in researching and developing new interactive technologies for media and performing arts, and he is working with new media platforms (AR, VR). He is also the sound designer and composer of Queerdos – an independent performance group, based in Berlin. Together they also lead workshops in cities across Europe. In 2021, he released his first album – ”Dream Drawn” at Cinemaude label.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

About EXPLORING PLUREALITIES:

By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims at audience development and supports contemporary Romanian art creators, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution – job shadowing and mentoring, the project implemented by the 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.

www.exploringplurealities.com

Media Partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

This project is financed with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. More info on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro

RO-CULTURE is implemented in Romania by the Ministry of Culture through the Project Management Unit. The Programme aims at strengthening social and economic development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The total budget amounts to 34 million EUR. More details are available on www.ro-cultura.ro